Få mere at vide…

Forbrug og særlige ydelser ved siden af huslejen

Lejeloven indeholder flere bestemmelser om forbrug, herunder udlejers ret til opkrævning og lejers betaling af forbrug. Det samme gælder opkrævninger for særlige ydelser ved siden af huslejen.

Du kan, som lejer, være opmærksom på, at udlejer ikke må opkræve aconto for vand, hvis lejemålet ikke er forsynet med en individuel vandmåler. Det samme gælder el, hvor udlejer ikke må kræve aconto el, hvis ikke der findes en særskilt elmåler for lejemålet. Varme kan dog opkræves uden måler, men skal i så fald opkræves efter en fordelingsnøgle.

Vil udlejer afkræve lejeren betaling for særskilte ydelser, ved siden af huslejen, kræver det lovhjemmel. Der er ikke lovhjemmel for at opkræve for ’renovation’, ’skadedyrsbekæmpelse’, ’trappevask’ eller ’administration’ ud over huslejen. ’Antennebidrag’, ‘tv’, ‘køling’ og ’internet’, kan dog, som noget nyt, lovligt opkræves aconto. Reglerne findes i lejelovens kapitel VII.
Kloak- og vandafledningsafgift har også hjemmel i lejeloven, og kan opkræves over vandregnskabet. Hvis der er oprettet en beboerrepræsentation i ejendommen, kan udlejer opkræve kontingentet til denne, ved siden af huslejen. Lovhjemlen findes i beboerrepræsentationsbekendtgørelsen.

Retsstillingen på området er relativt klar, idet betalinger udover huslejen kun må opkræves, hvis de har hjemmel i loven, og det har ovennævte udgifts-eksempler, ‘renovation’, ‘skadedyrsbekæmpelse’, ‘trappevask’ og ‘administration’ altså ikke.
Retstillingen følger af to vigtige afgørelser på området, (U2009.2497 H & U2015.1986 V), og lejelovens bestemmelser.

Endeligt bør man – især, som udlejer – være opmærksom på, at det er i strid med lejelovgivningen, hvis lejeren betaler PBS-gebyr ved siden af lejen – også selvom man har aftalt det i lejekontrakten. Det fastslår en ny dom fra Højesteret i 2016. Dommen fastslår at udgiften anses at være en almindelig driftsudgift for udlejer, der ikke kan afkræves særskilt, ved siden af huslejen.

Vi modtager mange henvendelser om opkrævning af forbrug og tillægsydelser ud over huslejen. Er du mødt med urimelige krav fra udlejer, kan du som medlem, lade os undersøge og håndtere kravet, herunder eksempelvis kræve modregning, nedsættelse eller tilbagebetaling.
Vi hjælper også ikke-medlemmer. Har du behov for, at vi kræver ulovlige betalinger tilbageført, kan vi ofte billigt – men effektivt – hjælpe dig, hvis beløbet, det drejer sig om, er lille. Kontakt os og hør nærmere om mulighederne for hjælp til din sag.