Få mere at vide…

Obligatorisk fraflytningssyn efter 1. juli 2015

Senest 2 uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted, skal lejemålet synes. Dette gælder alle fraflytninger foretaget efter den 1. juli 2015, også selvom aftalen er indgået inden denne dato. Reglen gælder for udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed.

  • Såfremt din udlejer kun udlejer én beboelseslejlighed, gælder at udlejer skal fremsætte sit krav overfor lejer inden 1 dage efter fraflytningsdagen.

Lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel. Rapporten skal udarbejdes under synet, og såfremt lejer er tilstede, skal rapporten udleveres til lejer.

Lejeren kan ikke mødes med forhold, der ikke er nævnt i rapporten. Dette gælder ikke, hvis udlejer ikke kunne opdage disse forhold under synet, eller hvis der i lejeaftalen er indgået aftale om andet.

Krav der skal medtages i rapporten:

  • Forringelse, der ikke skyldes slid og ælde
  • Istandsættelse foranlediget af, at lejer har forsømt sin vedligeholdelsesforpligtelse
  • Mangler, som det påhviler lejer at udbedre